>  Výlety   >  Možnosti výletů z pobřeží – přehled

Dále uvedené možnosti výletů z jaderského pobřeží jsou řazeny od severu k jihu. Na závěr uvádíme též hlavní město Záhřeb jako případnou zastávku při tranzitu.

Slovinsko

Pro návštěvníky severní části západoistrijského přímoří je sousední Slovinská republika přitažlivým výletním cílem. Právě ve městech na slovinském jadranském pobřeží zanechala Benátská republika, která po staletí ovládala převážnou část východního pobřeží Jadranu, některé velmi charakteristické příklady své architektury a urbanistiky.Městečka Piran, Izola a staré jádro Koperu mají dodnes vysloveně benátský ráz.

Za návštěvu stojí však alespoň jedna z proslulých podzemních jeskynních soustav, buď Škocjanské jeskyně (jsou zapsány na listině přírodního bohatství lidstva organizace UNESCO) nebo známější a populárnější Postojenské jeskyně. Škocjanské jeskyně tvořené pěti obrovskými prostorami mají podzemní vody překlenuty několika můstky, nemají ale krápníkovou výzdobu. Postojenské jeskyně naopak vynikají velmi bohatou krápníkovou výzdobou (jsou přístupné již přes sto let).

Istrijské vnitrozemí

Vnitrozemí Istrijského poloostrova patří k nejpozoruhodnějším a nejpopulárnějším vnitrozemským regionům v přímoří. Zdejší malebná městečka a vesnice, byť dnes většinou málo osídlené, si zachovaly téměř nedotčený, velmi přitažlivý středověký ráz někdejších benátských osad, skrývajících mnohé vynikající architektonické památky. Svou polohou na kopcích, tyčících se vysoko nad okolní krajinou, tvoří dominanty, z jejichž hradů a opevnění se naskýtají i krásné výhledy.

Učka

Učka je nepřehlédnutelné, téměř 1500 m vysoké zalesněné horské pásmo, které se zvedá nad východním pobřežím Istrijského poloostrova – nad Kvarnerskou riviérou Právě tomuto horskému masivu mohou děkovat přímořská lázeňská střediska v čele s Opatijí za mimořádně mírné klima a obzvlášť bohatou vegetaci, neboť Učka je chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy a zadržuje tolik potřebnou vláhu.

Současně poskytuje Učka možnost mnoha procházek a výletů z letovisek Kvarnerské riviéry stinnými lesy a parky na úbočích masivu po značených upravených cestách a stezkách. V závěru pak poskytuje krásné výhledy.

Je to mimořádně rozlehlé pohoří v severozápadní části Chorvatska, které se rozkládá ve vnitrozemí, jež navazuje na tzv. Chorvatské přímoří. Zůstaly v něm nedotčené obrovské lesní porosty a horské lokality, k nimž patří mimo jiné národní park Risnjak. Po přírodní, krajinné a rekreační stránce patří Gorski kotar k velmi přitažlivým oblastem.

Díky zdejšímu zachovalému životnímu prostředí a výborným podmínkám pro sportovní aktivity si jeho obce získávají stále významnější jméno jako letoviska s velmi dobrými možnostmi turistiky, horolezectví, koupání a vodních sportů na zdejších jezerech. Gorski kotar se stal zvlášť vyhledávanou oblastí pro provozování zimních sportů, s několika velmi dobře vybavenými lyžařskými sředisky.

Pro rekreanty z pobřeží je velkým magnetem jak horský národní pak Risnjak, tak zejména nádherné bizarní skalní věže Bílých a Samarských stěn, které patří k nejpodivuhodnějším přírodním útvarům v zemi.

Vinodol

Je to výletní vnitrozemská oblast velmi snadno dostupná z letovisek ve střední části Chorvatského přímoří, především z Crikvenice, Selců a Nového Vinodolského, odkud do Vinodolu vedou četné pěší cesty i lokální silnice. Bývala to v minulosti hustě zalidněná vinorodá krajina, která patřila předním chorvatským šlechtickým rodům, po nichž tu zůstaly četné památky. K oblasti, hlouběji ve vnitrozemí, patří i podhůří masivu Velké Kapely (700 – 900 m), zalesněné a protkané mnoha turistickými cestami.

Tato zvlněná pahorkatina nejen nabízí výborná vína se staletou tradicí, ale skrývá i historické památky – romantické zříceniny hradů a pevností, kostely aj.

Severní Velebit

Severní Velebit, nejmladší chorvatský národní park, je severní částí nejkrásnějšího, nejdivočejšího a nejdelšího horského pásma v Chorvatsku, které se jako hradba tyčí přímo nad Jaderským mořem na jihu jeho části zvané Chorvatské přímoří. Patří k nejmalebnějším horským partiím v zemi. Vyznačuje se obrovským bohatstvím krasových jevů nejrůznějších forem, jedinečnou flórou s četnými endemity a rozsáhlými lesy. Jeho přírodní rezervace Rožanské a Hajducké skály jsou unikátní krasovou oblastí, v níž se na 18 km2 nachází přes 50 vrcholů vysokých přes 1600 m, jsou to impozantní skalní věže a jehly.Severním Velebitem vede velmi přitažlivá, na 100 km dlouhá, ale nepříliš náročná turistická Premužićova stezka (lze absolvovat i jen její jednotlivé úseky).

Plitvická jezera

Jsou nejznámější a nejobdivovanější přírodní oblastí ve vnitrozemí Chorvatska. Jsou zapsány v seznamu organizace UNESCO mezi největšími přírodními pamětihodnostmi světa.Plitvická jezera jsou současně nejnavštěvovanějším chorvatským národním parkem. Tato jedinečná jezerní soustava, jejíchž 16 jezer na travertinových terasách je vzájemně propojeno vodopády a kaskádami, se rozkládá na ploše 295 km2. Jedinečný je i její nedotčený přírodní rámec – pralesy, přebohatá flóra a fauna.

Národní park založený v r. 1949 je dopravně velmi dobře dostupný, pro prohlídky byly vybudovány kilometry cest, které jsou doplněny možností ekologické přepravy elektrobusy a loděmi.

Ravni Kotari a jihovýchodní Velebit

Úrodné území Ravni Kotari v bezprostředním zázemí Severní Dalmácie doplňuje jihovýchodní část mohutného pohoří Velebit. Bylo již za římského panství hustě osídleným krajem, o čemž svědčí četné pozůstatky římských civilních sídel i vojenských táborů; mezi nimi nechybělo ani významné římské municipium Asserria u dnešní vesnice Podgradje. Jeho pozůstatky jsou spolu s desítkami dalších častými turistickými cíli. Přitažlivé bylo i v pozdější době, a to především pro chorvatské přistěhovalce již v prvních staletích jejich příchodu. I památky na toto období jsou tu k vidění v udivujícím počtu.

Sousední kraj v povodí řeky Zrmanje a jihovýchodní Velebit je vděčnou výletní oblastí pro své přírodní krásy.

Krka

Řeka Krka, nejkrásnější krasová řeka na Jadranu, je právem jedním z turistických magnetů dalmatské části jaderského pobřeží. Její nádherné vodopády, slapy, peřeje a jezera, na které je bohatý téměř celý její tok, jsou zatím přístupné jen v dolní polovině řeky, ale jsou to právě ty nejkrásnější (Skradinské a Rošské vodopády). Převážná část povodí Krky, též vynikající unikátní flórou a faunou, je národním parkem. Vodopády dolního toku lze navštívit jednak lodí, jednak po místních cestách a silnicích.

Povodí Krky a jeho bezprostřední okolí je zajímavé i svéráznou původní vesnickou architekturou i velmi hodnotnými pozůstatky a vykopávkami z římského a starochorvatského období.

Dalmatské Záhoří, Cetinská a Imotská krajina

Je to snadno dostupný kraj rozkládající se severně a severovýchodně od Splitu, ve střední Dalmácii. Již na první pohled láká svými výhledy na pobřeží, moře a ostrovy. Však také z jeho předsunutého hradu Klisu před staletími drželi Turci v šachu celé zdejší pobřeží, které bylo v benátských rukách. Odlehlé osady a vesnice této oblasti měly až donedávna výrazně starobylý ráz, ale v posledních letech, zejména po výstavbě dálnice, se kraj až příliš rychle modernizuje.Hlavním střediskem je město Sinj, proslulé rytířskou soutěží na koních alka, poutními slavnostmi k Matce Boží Sinjské, dostihy i vynikajícím hřebčincem.Ale zdejší kraj, který byl za římského imperia kvetoucí součástí provincie Dalmácie, vyniká bohatými nálezy z četných vykopávek, které návštěvník může obdivovat ve zdejších muzeích.Milovníci vodních sportů sem jezdí do obce Trilj, východiska plavby na raftech a kanoích po divoké řece Cetině.

Jižní část Dalmatského Záhoří tvoří tzv.Imotská krajina s Imotským poljem, úrodný kraj pod východními svahy Biokova. Je to mimo jiné kraj výborného vína a dvou jedinečných krasových útvarů, Modrého a Červeného jezera v obrovitých trychtýřích, které vznikly propadnutím stropů rozsáhlých podzemních síní.

Dolní Neretva

Až donedávna se oblast Neretvy navštěvovala jen kvůli přírodě delty – pro pozorování vodních ptáků v deltě, v jejích ramenech a kanálech. Přitažlivá byla vždy i pro rybáře.

V poslední době se ale o velkou atraktivitu nevelké zdejší obce Vid postarali archeologové, kteří už po léta pracují na vykopávkách velkého římského města Narony, nacházejícího se na katastru dnešního Vidu. Odkrytí fóra a chrámu Augusteionu s 11 sochami římských císařů v nadživotní velikosti ze začátku našeho letopočtu se staly senzací i ve vědeckém světě. Sochy jsou vystaveny v místním nově zřízeném muzeu ve Vidu.

Bosna a Hercegovina

Výlety do této sousední země patří k nejpřitažlivějším a nejvděčnějším v jižní polovině Jadranu.Umožňují seznámení nejen s kulturními památkami, pro nás trochu exotickými, ale i s krásnou přírodou – s působivým kaňonem řeky Neretvy, sevřeným až dvoutisícovými horami, s ornitologickou rezervací Hutovo Blato, s vodopády Kravice a s dalšímu zajímavostmi.K atraktivním kulturním památkám jako velmi malebná muslimská obec Počitelj nebo nekropole se stećky u Radimlje a k přírodním pozoruhodnostem jako je vyvěračka Buny, přibyl v poslední době obnovený slavný most v Mostaru s přilehlou obchodní čtvrtí Kujundžuluk a obnovené historické centrum Sarajeva, hlavního města Bosny a Hercegoviny.Přitažlivé je i hercegovinské městečko Medjugorje, proslulé mariánské poutní místo, které už navštívily milióny poutníků.

Černá Hora

Výlety z jižní, případně i ze střední Dalmácie do sousední Černé Hory patří k oblíbeným turistickým cílům.Vzhledem k současnému bezvízovému styku s touto zemí stoupá počet turistů z Česka, kteří chtějí navštívit především boku Kotorskou s městem Kotor (zapsán v listině světového kulturního dědictví UNESCO). Přírodní scenérie tohoto rozlehlého členitého zálivu sevřeného mohutnými horskými masivy je opravdu nezapomenutelná. Doplňuje ji bohatá přímořská vegetace a kulturní památky, na které je oblast bohatá.

Návštěva boky se často spojuje s vyjížďkou do Cetinje, někdejšího hlavního města Černé Hory, svérázného města uprostřed hor, a na jeden z vrcholů Lovčenu, na Jezerní vrch (1660 m) s nádhernou vyhlídkou a s působivým mauzoleem černohorského vládce, básníka a myslitele Petra Petroviče Njegoše.

Záhřeb

Hlavní město Chorvatské republiky, Záhřeb, stojí při průjezdu na Jadran alespoň za kratší zastávku a prohlídku. Pozoruhodné, velmi dobře udržované historické centrum nese stopy jednotlivých vývojových etap města a státu; na ně navazující části charakterizují bouřlivý rozvoj Záhřebu ve druhé polovině 19. století a v prvních desetiletích 20. století. Typické jsou nádherné rozlehlé parky a celková parková úprava města, což lze Záhřebu jen závidět. Tyto parky jsou spolu s mnoha vynikajícími muzei (v Záhřebu je jich celkem na tři desítky) hlavními turistickými magnety.

Za návštěvu stojí i bezprostřední okolí města, především dobře přístupný horský masiv Medvednica, hlavní rekreační a turistická oblast Záhřebu.