Pasové, celní předpisy a hraniční přechody

Jaké potřebujete doklady pro vstup do Chorvatska? Co můžete do Chorvatska dovézt? Jaké hraniční přechody můžete použít?

Chorvatsko... Chorvatsko ... Pasové, celní předpisy a…
Pasové a vstupní předpisy Celní předpisy
Daň z přidané hodnoty Hraniční přechody
Veterinární předpisy  

Chorvatské pasové a vstupní předpisy

Aktualita: Jaké změny přinese vstup Chorvatska do Evropské unie na hraničních přechodech?

Dnem 1. července 2013 vstoupila Chorvatská republika do Evropské unie a stala se jejím plnoprávným 28. členem. Při cestě do Chorvatska mohou občané České republiky použít jako cestovní doklad občanský průkaz. Děti mladší 15 let musí mít cestovní pas, protože podle nařízení EU z roku 2012 musí mít každá osoba, která překračuje hranice, svůj vlastní cestovní doklad. Již není možné cestovat s dětmi zapsanými v cestovním pase nebo občanském průkaze rodičů.

Od 21. června 2013 lze použít občanský průkaz jako cestovní doklad také k cestám do Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Srbska, Kosova a Albánie, a to na základě zákona č. 159/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Podle něj lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice Schengenského prostoru, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem.

Je přitom nutné, aby použitý cestovní doklad byl platný minimálně po dobu pobytu občana ČR na území Chorvatska.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR (Záhřeb) nebo na konzulární jednatelství (Split, Rijeka), který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Změnou příslušného zákona v r. 2009 byla zrušena povinnost vybavovat nezletilé děti cestující do Chorvatska bez doprovodu rodičů nebo jiných zákonných zástupců písemným souhlasem s cestou.

Za účelem ošetření ve zdravotnických zařízeních je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu ČR mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na převoz nebo repatriaci pojištěnce do ČR, proto je doporučováno uzavření doplňkového cestovního zdravotního pojištění.

Pro turistické pobyty (do 3 měsíců) není potřeba vízum. O víza se žádá při pracovních pobytech.

Při vstupu do Chorvatska je policejní orgán oprávněn vyžadovat, aby cizinec předložil finanční prostředky pro pobyt a návrat, a to ve výši 100 EUR na každý den předpokládaného pobytu (viz aktualita: Prokazování finančních prostředků při vstupu do Chorvatska. Pokud má cizinec ověřené pozvání od fyzické nebo právnické osoby z Chorvatska, potvrzení o turistické rezervaci nebo podobný doklad, musí předložit důkaz o vlastnictví finančních prostředků v hodnotě 50 EUR na každý den předpokládaného pobytu v Chorvatsku. Jako důkaz se uznávají kreditní a bankovní karty, potvrzení banky, šeky a další doklady, ze kterých je zřejmé vlastnictví potřebných prostředků. Výše uvedené nařízení není striktně uplatňováno na každého cizince, který přijíždí do Chorvatska, ale policejní úředník má právo vyžadovat prokázání finančních prostředků, když má pochyby o účelu pobytu, který cizninec nahlásil.

V Chorvatsku platí přihlašovací povinnost do 48 hodin od vstupu do Chorvatska. Při ubytování v hotelu, kempu i v soukromí tuto povinnost za turistu zajišťuje ubytovatel. V ostatních případech se přihlašuje každý turista individuálně sám na policejním oddělení pro cizince, které je v každé větší obci. Doklad o přihlášení je třeba si ponechat u sebe po celou dobu pobytu až do doby opuštění území Chorvatska, protože může být vyžadováno i při výjezdu z Chorvatska.

Kromě přihlašovací povinnosti má turista povinnost zaplatit za každé přenocování pobytovou taxu, kterou platí ubytovateli současně s účtem za ubytování. Více informací v části Ubytování a v tematickém článku Placení pobytové taxy a přihlašovací povinnost v Chorvatsku.

Vzhledem k častým případům ponechávání cestovních dokladů jako zástavy při ubytování v soukromí, hotelu či kempu a následné ztráty těchto dokladů, upozorňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, že podle odst. 2, §2 Zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů: "Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky". Ubytovatele je třeba na tuto skutečnost upozornit a namísto pasu složit finanční zálohu.

Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení - zelená karta). Pokud cestujete zapůjčeným vozidlem, je nutný notářsky ověřený souhlas majitele s tím, že vám auto poskytl k dispozici. Toto potvrzení o užívání firemního vozu či vozu vlastněného cizí osobou musí být minimálně v anglickém jazyce nebo v jiném světovém jazyce. Formuláře těchto potvrzení jsou ke stažení v aktualitě Ústředního automotoklubu (www.uamk.cz): Cestujete do zahraničí firemním či vypůjčeným vozem? (ze dne 7.června 2005).

Na území Chorvatska je trestné držení jakéhokoliv i sebemenšího množství drog a omamných látek, byť jen pro osobní potřebu. Kontrola držení takovýchto látek je prováděna jednak na hraničních přechodech při vjezdu do Chorvatska, jednak i během pobytu na území. Osoby držící drogy jsou následně trestány finančně nebo odnětím svobody.

Zdroj informací: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz), Ministerstvo vnitra České republiky (www.mvcr.cz) a Chorvatské turistické sdružení (Hrvatska turistička zajednica, www.chorvatsko.hr)

Chorvatské celní předpisy

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie. Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny v hotovosti a šeků je volný pro cizí a chorvatské občany žijící v zahraničí, ale povinností je na celnici přihlásit převoz jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu 10 000 EUR.

Celní předpisy Chorvatské republiky povolují v cestovním styku bezcelní dovoz "osobního zavazadla". Tímto termínem jsou podle celního zákona myšleny předměty v osobním zavazadle cestujícího, tedy oděvy, obuv, předměty osobní hygieny, fotoaparát, videokamera, přenosné přístroje (televize, rádio, CD přehrávač, počítač apod.), sportovní a rekreační vybavení, v rozumném množství, které cestující potřebuje při jeho dočasném pobytu v zemi. Dovoz osobního zavazadla není limitován jeho hodnotou a množsvím, ale vztahuje se na každou osobu. V osobním zavazadle může cestující bezcelně dovézt:

 • a) tabák a tabákové výrobky: 200 cigaret nebo 100 kusů cigarilos nebo 50 doutníků nebo 250 gramů tabáku, případně kombinaci uvedených výrobků;
 • b) alkohol a alkoholické nápoje:
  • destilované alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 procent: 1 litr nebo
  • destilované alkoholické nápoje, aperitivy z vína nebo alkoholu a podobné nápoje s obsahem alkoholu 22 procent a méně, pěnivá a dezertní vína: do 2 litrů litr a
  • ostatní víno: 2 litry,
  • případně srovnatelná kombinace množství uvedených nápojů;
 • c) parfémy do 50 ml a toaletního vody do 250 ml;
 • d) léky a zdravotnické výrobky v množství odpovídající měsíční osobní spotřebě;
 • e) homeopatické výrobky: maximálně 1 balení.

Osoby mladší 18 let nejsou osvobozeni od placení cla za tabákové výrobky a alkoholické nápoje.

Při dovozu tabáku a tabákových výrobků, alkoholu a alkoholických nápojů, vína, piva a kávy v cestovním styku je možno dovézt větší množství, které se ještě pokládá za předměty pro osobní potřebu, tedy nekomerčního charakteru, ale musí se za ně platit clo (carina), DPH (porez za dodanu vrijednost) a spotřební daň (trošarina). Maximální množství těchto výrobků:

 • cigarety: 800 kusů nebo
 • cigarilos: 400 kusů nebo
 • doutníky: 200 kusů nebo
 • tabák: 1 kg.
 • alkohol a alkoholické nápoje:
 • destilované alkoholické nápoje: 5 litrů nebo
 • alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 22 procent a méně, což jsou aperitivy, dezertní vína apod.: 5 litrů,
 • víno: 2 litry,
 • pivo: 15 litrů a
 • káva: 1 kg.

Do uvedených limitů se započítává i množství v osobním zavazadle, ale z této části se pak neplatí dovozní polatky.

Dovoz většího množství výše uvedených výrobků není dovolen.

Předměty pro osobní potřebu, které množstvím ani druhem nejsou určeny k prodeji (tedy nekomerčního charakteru), nýbrž k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny, se mohou dovážet bez cla a DPH pouze do hodnoty 1 000 kun. Limit platí pro každou osobu zvlášť.

Obecně platí, že dovoz potravin do Chorvatské republiky je možný přes hraniční přechody, na nichž působí veterinární a sanitární inspekce, která v závislosti na druhu potravin provádí kontrolu zdravotní nezávadnosti. Pokud se jedná o potraviny jako je chléb, pečivo, čokoláda, cukrovinky, těstoviny, koření, polévky, potravinové doplňky a další potraviny, které neobsahují syrové nebo zpracované maso, mléčné výrobky nebo ryby, může cestující dovézt přiměřené množství, tedy pro osobní potřebu cestujícího a jeho rodiny. Určení "přiměřenosti" je plně v kompetenci celních orgánů.

Cestující ze států Evropské unie a dále pro občany Andory, Lichtenštejnska, Norska, San Marina, Švýcarska, Farských ostrovů, Grónska a Islandu mohou dovážet následující množství potravin bez veterinární kontroly:

 • Maso, mléko, masné výrobky, mléčné výrobky a potrava pro zvířata v množství do 10 kg,
 • čerstvé, sušené, vařené a marinované ryby, krevety, langusty, neživé ústřice a slávky v množství do 20 kg na osobu.

Dovoz drog a jiných omamných prostředků do Chorvatska není dovolen. Trestné je i užívání drog. Pokud chorvatská policie tento přestupek zjistí, pachatel je potrestán peněžitou pokutou a následně vyhoštěn se zákazem pobytu na území Chorvatska.

Zdroj informací: Ministerstvo financí - Celní správa (Ministarstvo financija - Carinska uprava, www.carina.hr)

Daň z přidané hodnoty

U zboží nakoupeného v Chorvatsku může být cizímu státnímu příslušníkovi, tedy i občanu České republiky, vrácena daň z přidané hodnoty (porez na dodanu vrijednost - PDV), pokud výše účtu za nakoupené zboží přesahuje částku 740 kun. Již při nákupu zboží je třeba si vyžádat u prodejce příslušný formulář "Tax cheque", který prodejce vyplní. Na hranicích při výstupu z Chorvatska je třeba, aby celník vývoz zboží ověřil a na formuláři potvrdil, že zboží opouští území Chorvatska, a to nejpozději 3 měsíce ode dne nákupu. Žádost o vrácení daně musí cizí státní příslušník podat nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení účtu. Daň z přidané hodnoty je pak možné si vyzvednout v hotovosti v prodejně v Chorvatsku, kde bylo zboží nakoupeno. Nebo je možné se písemně obrátit na prodejce, zaslat mu uvedené potvrzení a sdělit mu účet, na který by měla být příslušná částka poukázána.

Chorvatské hraniční přechody

Se Slovinskem
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Macelj - Gruškovje Jelovice - Podgorje Savski Marof - Dobova
Bregana - Obrežje Bregana Naselje - Slovenska vas Šapjane - Ilirska Bistrica
Rupa - Jelšane Harmica - Rigonce Čakovec - Lendava
Plovanija - Sečovje Mihanović Dol - Orešje Buzet - Rakitovec
Kaštel - Dragonja Miljana - Imeno  
Požane - Sočerga Hum na Sutli - Rogatec  
Pasjak - Starod Otok Virje - Ormož  
Jurovski Brod - Metlika Bukovje - Gibina  
Dubrava Križovljanska - Zavrč    
Trnovec - Središče ob Dravi    
Mursko Središće - Petišovci    
Prezid - Babno Polje    
Brod na Kupi - Petrina    
Pribanjci - Vinica    
Razvor - Bistrica ob Sutli    
Lupinjak - Dobovec    
S Maďarskem
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Duboševica - Udvar Goričan II (dálnice) - Letenye Koprivnica - Gyékényes
Goričan - Letenye Baranjsko Petrovo Selo - Beremend Kotoriba - Murakeresztúr
Terezino Polje - Barcs   Beli Manastir - Magyarboly
Donji Miholjac - Drávaszabolcs    
Gola - Berzence    
Se Srbskem
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Bajakovo - Batrovci   Erdut - Bogojevo
Batina - Bezdan   Tovarnik - Šid
Erdut - Bogojevo    
Ilok - Bačka Palanka    
Principovac - Sot    
Tovarnik - Šid    
Principovac - Ljuba    
Ilok - Neštin    
S Bosnou a Hercegovinou
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Stara Gradiška - Bosanska Gradiška Hrvatska Kostajnica- Kostajnica Drenovci - Brčko
Nova Sela - Bijača Užljebić - Ripač Volinja - Dobrljin
Županja - Orašje Aržano - Prisika Ličko Dugo Polje - Martin Brod
Gunja - Brčko Orah – Orahovlje Slavonski Šamac - Bosanski Šamac
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac Čepikuće - Trebimlja Metković - Čapljina
Slavonski Brod - Bosanski Brod Prud – Zvirići  
Jasenovac - Donja Gradina Metković - Doljani  
Maljevac - Velika Kladuša Mali Prolog - Crveni Grm  
Ličko Petrovo Selo - Izačić Dvor - Novi Grad  
Strmica - Bosansko Grahovo    
Kamensko - Kamensko    
Vinjani Gornji - Osoje    
Vinjani Donji - Gorica    
Gornji Brgat - Ivanica    
Klek - Neum I    
Zaton Doli - Neum II    
S Černou Horou
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Karasovići - Sutorina (Debeli Brijeg) Vitaljina - Njivice  
Letištní hraniční přechody
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní leteckou přepravu
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob
Záhřeb (Pleso) Mali Lošinj (na ostrově Lošinj)
Pula (Valtura) Brač (na ostrově Brač)
Rijeka (Krk - Omišalj)  
Zadar (Zemunik)  
Split (Kaštela)  
Dubrovník (Čilipi)  
Osijek (Klisa)  
Námořní hraniční přechody
Hraniční přechody pro mezinárodní námořní přepravu
Stálé Sezónní
(1.4. - 31.10.)
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu osob
Raša Bršica Umag ACI marina Umag
Rijeka Poreč Novigrad
Zadar Rovinj Božava
(ostrov Dugi otok)
Šibenik Pula Sali
(ostrov Dugi otok)
Split Mali Lošinj
(ostrov Lošinj)
Primošten
Ploče Korčula
(ostrov Korčula)
Stari Grad
(ostrov Hvar)
Dubrovník Ubli
(ostrov Lastovo)
Hvar (ostrov Hvar)
    Vis (ostrov Vis)
    Komiža (ostrov Vis)
    Vela Luka
(ostrov Korčula)
    Cavtat

Některé veterinární předpisy

Převoz domácích mazlíčků přes hranici je možný pouze s potřebnou veterinární dokumentací o zdravotním stavu zvířat, přičemž psi a kočky musí být označeni mikročipem. Dovoz do pěti domácích mazlíčků lze uskutečnit přes hraniční přechody, určené pro převoz určených domácích mazlíčků, zatímco převážení většího počtu zvířat lze uskutečnit pouze přes hraniční přechod který má veterinární inspekci.

Když cestujete se svým domácím mazlíčkem, tak jste za něj zodpovědní
Pokud přivážíte svého domácího mazlíčka do Chorvatska, máte veškerou zodpovědnost za plnění podmínek převozu. Ověřte si, zdali je váš domácí mazlíček včas očkován či přeočkován (revakcinace), podstoupil test titrace protilátek a jestli má platný pas pro malá zvířata (PET PASSPORT) nebo veterinární ověření. Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu na hraniční přechod určený k jeho převozu nesplňuje uvedené požadavky, vstup do Chorvatska vám nemusí být povolen, případně může být zvíře vráceno do země původu nebo dáno do karantény. Jako majitel zvířete jste povinen uhradit veškeré náklady spojené s provedením těchto opatření.

Pod domácími mazlíčky, podle směrnic o veterinárních podmínkách pro nekomerční pohyb domácích mazlíčků (Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, „Narodne novine" br. 74/11) se rozumí následující živočišné druhy: psi, kočky, fretka domácí (Mustela pitorius) z rodu kunovitých (Mustelidae), bezobratlovci (kromě včel a raků), ozdobné tropické ryby, obojživelníci, plazi, všechny druhy ptáků (kromě drůbeže), hlodavci a domácí králíčci.

Maximální počet zvířat
Pod nekomerčním dovozem domácích mazlíčků se rozumí dovážení pěti nebo méně domácích mazlíčků na území Chorvatska. Ti musí být podrobeni dokumentační a identifikační prohlídce celní službou na cestovním terminálu při vstupu na území Chorvatska. Takoví domácí mazlíčci se považují za zboží a musí být v doprovodu majitele nebo zmocněné osoby, zodpovědné za zvíře po celou dobu cestování.

Podmínky
Všeobecné podmínky, které se vztahují na dovoz domácích mazlíčků: psů, koček a domácích fretek (jinak domácí tchoř, bílý tchoř, americký tchoř, krotký tchoř, domácí nebo krotká fretka Mustela pitorius), původem ze zemí členů Evropské unie a zemí s nízkým rizikem mimo Evropskou unii.

 • Psi, kočky a fretka domácí musí být označeni mikročipem. V případě, že je zvíře označeno mikročipem, který neodpovídá ISO Standardu 11784 nebo 11785, ale je jiného typu, majitel nebo zástupce je povinen zajistit odpovídající čtečku, která je potřebná ke čtení mikročipu. Kdykoli totiž musí být umožněno určování jména a adresy majitele zvířete. Číslo mikročipu musí veterinář zapsat do pasu nebo ověření, které majitel či zástupce nosí spolu se zvířetem,
 • musí mít pas nebo certifikát, vydaný oprávněným veterinářem
 • musí být očkována proti vzteklině.

Zvířatům, která přijíždějí ze zemí Evropské unie a zemí s nízkým rizikem mimo Evropskou unii bude povolen pohyb pokud jsou mladší než tři měsíce a nejsou očkována a majitel nebo zástupce má jejich pas nebo certifikát a pokud od narození pobývala na stejném místě a nebyla v kontaktu s divokými zvířaty, která mohla být vystavena nákaze, nebo se pohybují v doprovodu matky, na které jsou ještě závislá.

Pro podrobnější informace se obraťte na Ministerstvo zemědělství – Veterinární správu (Ministarstvo poljoprivrede - Uprava veterinarstva): www.mps.hr.

Zdroj informací: Chorvatské turistické sdružení (Hrvatska turistička zajednica) www.chorvatsko.hr

Nejoblíbenější lokality