Pasové, celní předpisy a hraniční přechody

Jaké potřebujete doklady pro vstup do Chorvatska? Co můžete do Chorvatska dovézt? Jaké hraniční přechody můžete použít?

Chorvatsko... Chorvatsko ... Pasové, celní předpisy a…
aktualizace: 03.03.2022

Pasové a vstupní předpisy Celní předpisy
Hraniční přechody Veterinární předpisy

Chorvatské pasové a vstupní předpisy

Chorvatsko je členským státem EU. Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.

Je přitom nutné, aby použitý cestovní doklad byl platný minimálně po dobu pobytu občana ČR na území Chorvatska.

Nezletilé dítě, jež necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby, nicméně v případě mimořádných událostí je praktické takový písemný souhlas mít u sebe.

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Chorvatska vízum ani pobytové povolení (platí čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle něhož má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členských států). Pokud občan hodlá pobývat na území Chorvatska déle než 3 měsíce, má povinnost přihlásit se k pobytu na krajském (župním) policejním ředitelství nebo na policejní stanici nejpozději do 8 dnů po uplynutí 3 měsíců jeho pobytu. Policie na základě toho vydá potvrzení o přechodném pobytu.

Pro výkon práce či zaměstnání v Chorvatsku není pro občany ČR potřeba pracovní povolení. Při výkonu práce či zaměstnání přesahujícím 3 měsíce je třeba si na základě přihlášení na policii obstarat potvrzení o přechodném pobytu za účelem zaměstnání. Totéž platí pro pobyt delší 3 měsíců za účelem studia (potvrzení o přechodném pobytu za účelem studia či jiného odborného vzdělávání).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR (Záhřeb) nebo na konzulární jednatelství (Split, Rijeka), který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Čeští pojištěnci mají při přechodném pobytu v Chorvatsku nárok na nezbytnou zdravotní péči, a to ve smluvních zdravotnických zařízeních (zpravidla ne soukromých) a po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění, příp. Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz.

Při cestě motorovým vozidlem je požadován platný řidičský průkaz, technický průkaz od motorového vozidla a zelená karta. Při cestě zapůjčeným vozidlem se doporučuje mít při sobě písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla.

Zdroj informací: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz), Chorvatské turistické sdružení (Hrvatska turistička zajednica, www.chorvatsko.hr)

Chorvatské celní předpisy

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie. Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny v hotovosti a šeků je volný pro cizí a chorvatské občany žijící v zahraničí, ale povinností je na celnici přihlásit převoz jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu 10 000 EUR.

Dnem vstupu Chorvatska do EU 1. července 2013 byly zrušeny celní kontroly na státních hranicích se sousedními státy EU (Slovinsko, Maďarsko). Na druhé straně zůstávají nebo se zpřísňují celní kontroly na hranicích s nečlenskými státy EU (Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou).

Cizí i domácí měnu a šeky mohou do země volně dovézt nebo z ní vyvézt cizí a chorvatští státní příslušníci s trvalým bydlištěm v zahraničí. Převoz částky vyšší než 10 000 eur je ovšem nutné nahlásit celnímu úředníkovi. Totéž platí pro hodnotné osobní vybavení a technická zařízení, která je rovněž nutné nahlásit celnímu úředníkovi.

Osobní zavazadlo cestujícího je osvobozeno od placení dovozního cla bez ohledu na jejich hodnotu a vztahuje se na každého cestujícího vstupujícího do celního prostoru EU bez ohledu na to, zda si zavazadlo veze osobně, nebo zavazadlo dorazí samostatně. Zboží nekomerčního charakteru v osobních zavazadlech cestujících zahrnuje věci (v přiměřeném množství) pro osobní potřebu, které cestující potřebují při cestování a nepřítomnosti v místě trvalého bydliště, jako jsou boty, oděvy, výrobky osobní péče a podobně. Zahrnuje příležitostný dovoz zboží určeného výhradně pro osobní potřebu cestujícími nebo jejich rodinami a předměty určené jako dárky, pokud z druhu a množství zboží vyplývá, že zboží není určeno k dalšímu prodeji.

Osvobození od cla, DPH a spotřební daně se týká následujícího množství výrobků nekomerčního charakteru:

Pro cestující v letecké dopravě

 • 1) Tabákové produkty:
  • 200 ks cigaret,
  • 100 ks doutníčků do 3 gramů,
  • 50 ks doutníků nad 3 gramy,
  • 250 g tabáku ke kouření.
 • 2) Alkohol a alkoholické nápoje kromě piva a vína:
  • 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 % objemu,
  • 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu méně než 22 % objemu.
 • 3) Víno: 4 litry vína.
 • 4) Pivo: 16 litrů piva.
 • 5) Tabákové výrobky:
  • 50 g nahřívaného tabákového výrobku,
  • 10 ml e-liquidu,
  • 50 g nových tabákových výrobků.

Pro cestující v jiných druzích dopravy (silniční, železniční apod.):

 • 1) Tabákové produkty:
  • 40 ks cigaret,
  • 20 ks doutníčků do 3 gramů,
  • 10 ks doutníků nad 3 gramy,
  • 50 g tabáku ke kouření.
 • 2) Alkohol a alkoholické nápoje kromě piva a vína:
  • 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 % objemu,
  • 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu méně než 22 % objemu.
 • 3) Víno: 4 litry vína.
 • 4) Pivo: 16 litrů piva.
 • 5) Tabákové výrobky:
  • 50 g nahřívaného tabákového výrobku,
  • 10 ml e-liquidu,
  • 50 g nových tabákových výrobků.

Při dovozu zboží ze třetích zemí (hraniční přechody se Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou) u výrobků podléhajících spotřební dani může fyzická osoba (starší 17 let) dovézt bez zaplacení cla (carina), DPH (porez za dodanu vrijednost) a spotřební daně (trošarina) následující množství v celkové hodnotě do 300 kun:

 • 1) Tabákové produkty:
  • 25 ks cigaret,
  • 10 ks doutníčků do 3 gramů,
  • 5 ks doutníků nad 3 gramy,
  • 25 g tabáku ke kouření,
  • 25 g nahřívaného tabákového výrobku.
 • 2) Alkohol a alkoholické nápoje kromě piva a vína:
  • 0,25 litru alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 % objemu,
  • 0,25 litru alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu méně než 22 % objemu.
 • 3) Víno: 1 litr vína.
 • 4) Pivo: 1,5 litru piva.

Při dovozu tabáku a tabákových výrobků, alkoholu a alkoholických nápojů, vína a piva v cestovním styku může fyzická osoba starší 17 let dovézt větší množství pro osobní potřebu, tedy nekomerčního charakteru, ale musí se za ně platit clo (carina), DPH (porez za dodanu vrijednost) a spotřební daň (trošarina). Maximální množství těchto výrobků:

 • 800 cigaret,
 • 400 kusů doutníčků,
 • 200 kusů doutníků,
 • 1 kg tabáku,
 • 10 litrů destilovaných alkoholických nápojů,
 • 90 litrů vína nebo 60 litrů šumivého vína,
 • 110 litrů pivo,
 • 1 kg nahřívaného tabákového výrobku,
 • 100 ml e-liquidu,
 • 1 kg nových tabákových výrobků

Obecně platí, že dovoz potravin do Chorvatské republiky je možný přes hraniční přechody, na nichž působí veterinární a sanitární inspekce, která v závislosti na druhu potravin provádí kontrolu zdravotní nezávadnosti. Pokud se jedná o potraviny jako je chléb, pečivo, čokoláda, cukrovinky, těstoviny, koření, polévky, potravinové doplňky a další potraviny, které neobsahují syrové nebo zpracované maso, mléčné výrobky nebo ryby, může cestující dovézt přiměřené množství, tedy pro osobní potřebu cestujícího a jeho rodiny. Určení "přiměřenosti" je plně v kompetenci celních orgánů.

Cestující ze států Evropské unie mohou dovážet následující množství potravin bez veterinární kontroly:

 • Maso, mléko, masné výrobky, mléčné výrobky, med, vejce, vaječné výrobky, hlemýždi a živí mlži v množství do 10 kg,

Omezené množství (méně než 10 kg) sušeného kojeneckého mléka a výživy, výživy potřebné z lékařských důvodů nebo zvláštního krmiva pro domácího mazlíčka můžete převážet za těchto podmínek:

 • produkt nemusí být před použitím uchováván v chladu
 • výrobek je zabalen v originálním obalu, ve kterém je prodáván
 • balení nesmí být porušené, není-li produkt právě konzumován.

Do Chorvatska je zakázán dovoz jakéhokoliv množství drog a jiných omamných prostředků, byť i pro osobní potřebu. Trestné je i užívání drog. Pokud chorvatská policie tento přestupek zjistí, pachatel je potrestán peněžitou pokutou a následně vyhoštěn se zákazem pobytu na území Chorvatska. V tomto ohledu jsou přijíždějící osoby podrobovány častým kontrolám na hranici i ve vnitrozemí.

Dovoz léků je povolen v množství odpovídající osobní potřebě po dobu nejvýše jednoho měsíce. Léky obsahující opojné látky lze dovážet v množství určenému k léčení po dobu nejvýše 5 dnů. Ve všech případech se doporučuje mít u sebe lékařskou dokumentaci, ze které vyplývá potřeba užívání konkrétního léku.

Zvláštnímu dohledu a povolovacímu řízení podléhá vývoz předmětů, které mají nebo mohou mít povahu kulturní či historické památky. To platí zejména pro předměty nacházející se na mořském dně, u kterých lze předpokládat historickou hodnotu (zejména všechny vraky lodí a předměty v nich), jejichž samotný výlov je již sám o sobě zakázán.

Zdroj informací: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz) a Ministerstvo financí - Celní správa (Ministarstvo financija - Carinska uprava, www.carina.hr)

Chorvatské hraniční přechody

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje české turisty, aby k přechodu hranic při cestách do Chorvatska přes Slovinsko používali výhradně mezinárodní hraniční přechody, nikoliv přechody, které jsou určené pouze malému pohraničnímu styku.

Se Slovinskem
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Macelj - Gruškovje Jelovice - Podgorje Savski Marof - Dobova
Bregana - Obrežje Bregana Naselje - Slovenska vas Šapjane - Ilirska Bistrica
Rupa - Jelšane Harmica - Rigonce Čakovec - Lendava
Plovanija - Sečovje Mihanović Dol - Orešje Buzet - Rakitovec
Kaštel - Dragonja Miljana - Imeno  
Požane - Sočerga Hum na Sutli - Rogatec  
Pasjak - Starod Otok Virje - Ormož  
Jurovski Brod - Metlika Bukovje - Gibina  
Dubrava Križovljanska - Zavrč    
Trnovec - Središče ob Dravi    
Mursko Središće - Petišovci    
Prezid - Babno Polje    
Brod na Kupi - Petrina    
Pribanjci - Vinica    
Razvor - Bistrica ob Sutli    
Lupinjak - Dobovec    
S Maďarskem
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Duboševica - Udvar Goričan II (dálnice) - Letenye Koprivnica - Gyékényes
Goričan - Letenye Baranjsko Petrovo Selo - Beremend Kotoriba - Murakeresztúr
Terezino Polje - Barcs   Beli Manastir - Magyarboly
Donji Miholjac - Drávaszabolcs    
Gola - Berzence    
Se Srbskem
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Bajakovo - Batrovci   Erdut - Bogojevo
Batina - Bezdan   Tovarnik - Šid
Erdut - Bogojevo    
Ilok - Bačka Palanka    
Principovac - Sot    
Tovarnik - Šid    
Principovac - Ljuba    
Ilok - Neštin    
S Bosnou a Hercegovinou
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Stara Gradiška - Bosanska Gradiška Hrvatska Kostajnica- Kostajnica Drenovci - Brčko
Nova Sela - Bijača Užljebić - Ripač Volinja - Dobrljin
Županja - Orašje Aržano - Prisika Ličko Dugo Polje - Martin Brod
Gunja - Brčko Orah – Orahovlje Slavonski Šamac - Bosanski Šamac
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac Čepikuće - Trebimlja Metković - Čapljina
Slavonski Brod - Bosanski Brod Prud – Zvirići  
Jasenovac - Donja Gradina Metković - Doljani  
Maljevac - Velika Kladuša Mali Prolog - Crveni Grm  
Ličko Petrovo Selo - Izačić Dvor - Novi Grad  
Strmica - Bosansko Grahovo    
Kamensko - Kamensko    
Vinjani Gornji - Osoje    
Vinjani Donji - Gorica    
Gornji Brgat - Ivanica    
Klek - Neum I    
Zaton Doli - Neum II    
S Černou Horou
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu
Silniční Železniční
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu zboží a osob
Karasovići - Sutorina (Debeli Brijeg) Vitaljina - Njivice  
Letištní hraniční přechody
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní leteckou přepravu
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob
Záhřeb (Pleso) Mali Lošinj (na ostrově Lošinj)
Pula (Valtura) Brač (na ostrově Brač)
Rijeka (Krk - Omišalj)  
Zadar (Zemunik)  
Split (Kaštela)  
Dubrovník (Čilipi)  
Osijek (Klisa)  
Námořní hraniční přechody
Hraniční přechody pro mezinárodní námořní přepravu
Stálé Sezónní
(1.4. - 31.10.)
Pro přepravu zboží a osob Pro přepravu osob Pro přepravu osob
Raša Bršica Umag ACI marina Umag
Rijeka Poreč Novigrad
Zadar Rovinj Božava
(ostrov Dugi otok)
Šibenik Pula Sali
(ostrov Dugi otok)
Split Mali Lošinj
(ostrov Lošinj)
Primošten
Ploče Korčula
(ostrov Korčula)
Stari Grad
(ostrov Hvar)
Dubrovník Ubli
(ostrov Lastovo)
Hvar (ostrov Hvar)
    Vis (ostrov Vis)
    Komiža (ostrov Vis)
    Vela Luka
(ostrov Korčula)
    Cavtat

Některé veterinární předpisy - Cestování se zvířaty v zájmovém chovu: psi, kočky a fretky

Cestování po zemích Evropské unie se psem, kočkou nebo fretkou je díky předpisům EU jednoduché.

Až na několik výjimek může váš domácí mazlíček cestovat s vámi do jiné země Unie nebo ze země mimo EU do země Unie za těchto podmínek:

 • je označen mikročipem (v souladu s technickými požadavky přílohy II nařízení EU o přesunech zvířat v zájmovém chovu) nebo má zřetelně čitelné tetování, které bylo provedeno před 3. červencem 2011,
 • je očkován proti vzteklině,
 • je odčerven, tj. ošetřen proti echinokokům druhu Echinococcus multilocularis, pokud cestujete do oblastí, kde se infekce tímto parazitem nevyskytuje (Finsko, Irsko, Malta, Norsko a Severní Irsko),
 • má platný evropský pas zvířete v zájmovém chovu pro cesty ze země EU nebo Severního Irska do jiné země EU nebo Severního Irska, nebo veterinární osvědčení EU v případě příjezdu ze země mimo EU.

Evropský pas zvířete v zájmovém chovu je nezbytný dokument pro cestování mezi zeměmi EU. Jeho vzhled a struktura odpovídá standardnímu modelu EU. Obsahuje popis a podrobné údaje o vašem zvířeti, včetně údajů o mikročipu nebo tetování, jakož i záznamy o očkování proti vzteklině a kontaktní údaje na majitele a veterinárního lékaře, který pas vydal. Evropský pas zvířete pro psa, kočku nebo fretku může vystavit každý schválený veterinář (který získal povolení k vydávání těchto pasů od příslušného úřadu). Pas je platný po dobu života vašeho mazlíčka, ale musí obsahovat aktuální údaje o očkování.

Očkování proti vzteklině: před cestou musíte se svým domácím mazlíčkem zajít ke schválenému veterináři a nechat ho očkovat proti vzteklině. Očkování se považuje za platné, pokud je vaše zvíře staré alespoň 12 týdnů a je před očkováním již označeno mikročipem. Vaše zvíře pak s vámi může cestovat nejdříve po uplynutí 21 dnů od dokončení očkovacího protokolu. Každé další přeočkování musí být provedeno ještě během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky.

Dalším typem dokumentu je veterinární osvědčení EU, které obsahuje konkrétní informace o vašem zvířeti (identifikace, zdravotní stav, očkování proti vzteklině) a svým vzhledem a strukturou odpovídá standardnímu modelu EU.

Cestovat můžete s maximálně pěti domácími mazlíčky. Pokud se rozhodnete převážet více než pět zvířat (psů, koček nebo fretek), musíte předložit potvrzení, že důvodem je účast v soutěži, na výstavě nebo sportovní akci (můžete například předložit důkaz o registraci na tuto akci) a tato zvířata jsou starší 6 měsíců.

Když cestujete se svým domácím mazlíčkem, tak jste za něj zodpovědní. Pokud přivážíte svého domácího mazlíčka do Chorvatska, máte veškerou zodpovědnost za plnění podmínek převozu.

Pro podrobnější informace se obraťte na Ministerstvo zemědělství – Veterinární správu (Ministarstvo poljoprivrede - Uprava veterinarstva): www.veterinarstvo.hr/.

Zdroj informací:
YourEurope www.europa.eu

Nejoblíbenější lokality