Severodalmatské Vranské jezero na seznamu mezinárodně významných mokřadů

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Severodalmatské…
Publikováno: 01.03.2013

Chráněná krajinná oblast Vranské jezero (Park prirode Vransko jezero), nacházející se v severní Dalmácii v bezprostřední blízkosti Jaderského moře, jihovýchodně od letoviska Pakoštane, je pátým chorvatským územím, který je zapsán na Seznamu mokřadů mezinárodního významu v rámci tzv. Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů. Tato významná mezinárodní konvence o ochraně mokřadů a bažinatých území v celém světě, majících význam především jako biotopy vodního ptactva a usilujících o zachování důležitých ornitologických lokalit vlhkomilné a bažinné vegetace, byla podepsána v roce 1971 v íránském Ramsaru. Do současné doby se k ní připojilo již 160 zemí z celého světa a zahrnuje přes 2 000 mokřadů o rozloze 205 milionů hektarů. Zápis mokřadu Vranské jezero do prestižního ramsarského seznamu byl proveden 2. února letošního roku, kdy se slaví Světový den mokřadů.

Vranské jezero
Vranské jezero

Dosud byly seznamu mokřadů Ramsarské úmluvy v Chorvatské republice zapsány tyto lokality:

  • Chráněná krajinná oblast Lonjsko polje, což je záplavové území na řece Lonji mezi řekou Sávou a Moslavačkou gorou, 80 km jihovýchodně od Záhřebu. Je významné vzácným ptactvem i dalšími živočišnými druhy (vydra, autochtónní prase divoké nebo kůň posavec aj.); je jedním z největších evropských trdlišť (míst tření) kapra.
  • Chráněná krajinná oblast Kopački rit, záplavové území při ústí Drávy do Dunaje, v kraji Baranja, tedy nejvýchodnější části Chorvatska, 10 km severovýchodně od Osijeku. Bohatstvím flory a fauny mokřadu, které se mění podle roční doby a kolísání vodního stavu, patří k nejpřednějším v Evropě. Je také vyhledávaným trdlištěm četných druhů ryb.
  • Delta Neretvy je jedinou pravou říční deltou na pobřeží Jadranu. Zdejší mokřady představují vzácný středomořský relikt, včetně pobřežních lagun. Ornitologicky je velmi důležitá svými 310 druhy ptáků, kteří tu buď trvale žijí, nebo je delta jejich zimovištěm. Plánuje se vyhlášení delty chráněnou krajinnou oblastí.
  • Nevelká ornitologická rezervace Crna Mlaka u městečka Jastrebarsko, 40 km jihozápadně od Záhřebu, vyniká nedotčeností a bohatstvím svého ptačího světa jak trvale zde žijícího, tak zde přezimujícího.
Kopački rit
Kopački rit

Vranské jezero splnilo šest z devíti kritérií Ramsarské úmluvy, což je zařazuje mezi důležitá území pro uchování biodiverzity vzácných mokřadních společenstev. Oceňují se především jeho specifické geografické a klimatické podmínky – jeho záplavové louky, rozsáhlé rákosové porosty, velká volná vodní plocha, velmi dobré podmínky pro přezimování stěhovavých ptáků (počet některých druhů přezimujících ptáků v posledních letech značně stoupl díky chladnějšímu podnebí v severní Evropě, odkud ptáci migrují, např. jen lysek černých přezimovalo v uplynulém roce na Vranském jezeře téměř 200 000). Význam zdejších mokřadů zdůrazňuje skutečnost, že na Vranském jezeře tráví alespoň část svého životního cyklu na 60 procent veškeré chorvatské ptačí fauny, a to jejích 255 různých druhů. Bohatství zdejší biologické různorodosti svědčí o kvalitě a zachovalosti okolní přírody. Ornitologové jsou však ve střehu, neboť 135 ptačích druhů je ohroženo na globální, evropské nebo národní úrovni. Pro některé ptačí druhy představuje Vranské jezero poslední dochované hnízdiště v Chorvatsku.

V minulosti byly zdejší mokřady desetkrát větší než jsou dnes. Nechybělo mnoho a zdejší bažiny téměř vysušeny a přivedeny na pokraj zániku. V 18. století se začaly provádět meliorační práce a odvodňování, aby okolní pole neničily pravidelné záplavy. V roce 1770 byl vybudován kanál Prosika v jihovýchodním cípu jezera, odvádí vody z mokřadů do moře, ale při nízkém stavu vody v jezeře a při vyšším přílivu jím proniká slaná voda do jezera. Kanál byl v 50. letech minulého století ještě rozšířen a prohlouben. Nyní je dlouhý kolem 800 metrů, široký 4 metry a hluboký 4 až 5 metrů. V roce 1983 byla vyhlášena Ornitologická rezervace o rozloze 8,83 km2, která se nachází v severozápadní části Vranského jezera a na jeho březích. Od roku 1999 je celé jezero a část okolí chráněnou krajinnou oblastí (park prirode). Má rozlohu 57 km2, z toho 30 km2 zaujímá vlastní jezero.

Crna Mlaka
Crna Mlaka

Podpis Ramsarské úmluvy přináší signatářům i různé povinnosti, především povinnost všestranné ochrany této chráněné krajinné oblasti a jejích velkých hodnot. Jedním z připravovaných opatření je vybudování hráze, která by měla zabránit odtékání sladké vody ještě před kanálem Prosika, zasolování vod jezera a zastavení těchto záporných trendů. Salinita dosáhla v posledních letech až 17 promile. Zasolování Vranského jezera mělo za následek i rychlé rozmnožování mořských chaluh, které v průběhu noci spotřebovávají zásoby kyslíku v jezeře.

Dalším závažným problémem, který je třeba urychleně řešit, je sucho a nárůst teploty vod jezera. Velmi suché období let 2011 až 2012 zvýšilo teplotu vod tohoto mělkého pobřežního jezera až na 23 °C. K tomu se přidružilo i malé množství vodních srážek - pouhých 30 cm (přitom optimální je přes 1 metr), což všechno mělo katastrofální následky i hromadný úhyn ryb (uhynula 1 tuna ryb), zejména některých druhů, např. sumců, z nichž většina přesahovala již délku 1 metr a absence některých druhů tažných ptáků, kteří díky zhoršeným podmínkám v mokřadu nezaložili v něm svá hnízda. Vesměs se jednalo o ohrožené ptačí druhy.

Vranské jezero
Biograd na moru a v pozadí Vranské jezero

Odborníci chráněné krajinné oblasti Vranské jezero navrhují na základě podrobného studia problémů jejich řešení - konkrétní projekty již čekají na schválení. Jejich stálým úkolem je zajišťovat i ochranu proti pytlákům a proti úmyslnému zakládání požárů. Strážní služba je zajišťována nepřetržitě po celých 24 hodin. Úspěšné jsou i nové naučné a výchovné programy, např. pozorování ptáků - birdwatching, návštěvníci vítají i přítomnost odborných pracovníků v terénu, rozšiřuje se spolupráce s odborníky a ochránci přírody. Byly vybudovány cyklistické a pěší stezky kolem jezera, vyhlídkové body a odpočívadla. V plánu je i návštěvnické středisko a nová administrativní budova správy chráněné krajinné oblasti na lokalitě Crkvine, a přístaviště pro výletní lodě na lokalitě Kamenjak. Všechna tato opatření by měla zvýšit turistický potenciál oblasti.

Sporným projektem se jeví plánované letiště v obci Stankovci, jehož přistávací dráha by měla být pouhých pět kilometrů o Vranského jezera. Otázky vyvolává i zamýšlené budování golfového hřiště "Baštijunski brig" v těsné blízkosti Ornitologické rezervace v severní části jezera.

Oslavy zápisu Vranského jezera do seznamu Ramsarské úmluvy se budou konat koncem března. Bude to Ptačí festival, několikadenní slavnost v Ornitologické rezervaci v rámci chráněné krajinné oblasti.

Vranské jezero
Vranské jezero

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat